Đặt phòng

  • Nha Trang Palace Hotel
  •   09 Yersin, P. Lộc Thọ, Nha Trang
  •   Tell : +84 58 3563191
  •   Fax : +84 58 3563198
  •   Email : Info@nhatrangpalace.com.vn

Thông tin góp ý

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin, và chắc chắn rằng địa chỉ email của bạn là hợp lệ, nếu không chúng tôi sẽ không thể liên hệ lại với bạn! 

Support

Skype:

Yahoo:

Tel: +84.510.3864610